Stanovy

Spolek rodičů a přátel Katolické základní školy v Uherském Brodě


Spolek rodičů a přátel Katolické základní školy v Uherském Brodě
Masarykovo nám. 68
688 01 Uherský Brod

 

Preambule

My, rodiče dětí a přátelé Katolické základní školy v Uherském Brodě, navazujíce na tradice katolického školství ve městě a jeho okolí, ve snaze napomáhat rozvoji školy, vedeni příkladem svatého Dominika Savia, o jehož přímluvy prosíme a pod jehož ochranu se svěřujeme, přijímáme tyto stanovy.

 

I.
Úvodní ustanovení

 

Název:            Spolek rodičů a přátel Katolické základní školy v Uherském Brodě

Sídlo:              Masarykovo nám. 68, 688 01 Uherský Brod
 

II.
Právní postavení spolku


1.    Spolek rodičů a přátel Katolické základní školy v Uherském Brodě (dále také „spolek“) je dobrovolným spolkem občanů, zejména rodičů žáků školy a přátel školy.
2.    Činnosti spolku se mohou účastnit i nečlenové spolku, zejména formou osobní výpomoci, darem, odbornou pomocí apod. 

III.
Činnost spolku


1.    Posláním spolku je dosáhnout účelné a efektivní spolupráce Katolické základní školy v Uherském Brodě (dále jen „škola“) s rodiči žáků a s ostatní občanskou a podnikatelskou veřejností ve prospěch školy a jejích žáků, s cílem napomáhat kvalitnímu vzdělávání dětí a jejich výchově na křesťanských etických základech, a to zejména těmito formami:
1.1.    seznamováním rodičů a ostatní veřejnosti s posláním školy a jejími záměry ve všech oblastech činnosti;
1.2.    napomáháním společnému výchovnému působení školy a rodiny na žáky;
1.3.    zajišťováním a poskytováním všestranné materiální, organizační, finanční a jiné pomoci škole;
1.4.    zajišťováním pravidelného kontaktu mezi zástupci školy a rodičů, průběžným seznamováním vedení školy s potřebami, náměty, návrhy, požadavky a stížnostmi rodičů žáků a napomáháním jejich vyřízení.
2.    Spolek spolupracuje a poskytuje pomoc škole za úzké součinnosti s ředitelem a ostatními odpovědnými zástupci a pracovníky školy.
3.    K dalším cílům spolku patří:
-    organizace a zajišťování mimoškolních a volnočasových činností žáků školy
-    vlastní činnost sdružení nezávislá na škole nebo ve spolupráci se školou (např. společenské, kulturní, sportovní a jiné akce apod.)
-    péče o šíření principů křesťanství
4.    K zabezpečení své činnosti a cílů se spolek může podílet na vytváření dalších zájmových a odborných seskupení a aktivně se se svými zástupci účastnit na jejich činnosti.
 

IV.
Členství ve spolku

1.    Členem spolku se může stát každý občan starší 18 let (zejména rodič žáka školy), který souhlasí se stanovami spolku a jeho činností.
2.    Členství vzniká zápisem zájemce o členství do seznamu členů spolku. Zájem o členství lze projevit písemnou přihláškou, popř. ústně. Provedení zápisu do seznamu členů spolku je vázáno na podmínku zaplacení členského příspěvku.
3.    Člen spolku má právo podílet se na činnosti spolku, v souladu se stanovami volit a být volen do orgánů sdružení, účastnit se hlasování, vznášet své návrhy, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednání svých návrhů.
4.    Člen spolku je povinen dodržovat stanovy spolku, rozhodnutí orgánů spolku a platit členské příspěvky ve výši, lhůtě a struktuře stanovené výborem spolku.
5.    Členy spolku mohou být i právnické osoby. Ustanovení o podmínkách přijetí uvedená výše se použijí přiměřeně. V pochybnostech platí rozhodnutí výboru spolku.
6.    Výbor spolku je oprávněn rozhodnout o přiznání čestného členství ve spolku, zejména jde-li o významné osobnosti, dárce, sponzory atp. V jednotlivých případech si vždy vyžádá stanovisko ředitele školy, ke kterému je povinna přihlížet. Ve svém rozhodnutí stanoví individuální podmínky čestného členství.
7.    Členství člena spolku zaniká:
7.1.    ukončením školní docházky žáka na škole pro jeho rodiče nebo zákonného zástupce, pokud tento člen nepožádal o zachování členství;
7.2.    doručením žádosti o skončení členství výboru spolku;
7.3.    vyloučením ze spolku pro neplacení členského příspěvku; o vyloučení člena rozhoduje poté, co členovi byla doručena výzva k zaplacení členského příspěvku, výbor spolku, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů výboru;
7.4.    smrtí nebo zrušením právnické osoby likvidací.
 

V.
Orgány sdružení

A. Schůze spolku

B. Delegáti tříd

C. Výbor spolku


A. Schůze spolku
1.    Nejvyšším orgánem spolku je schůze spolku. Schůze spolku se s právem hlasovacím účastní všichni delegáti tříd, s hlasem poradním se schůze spolku mohou účastnit všichni členové spolku.
2.    Schůze spolku se koná zpravidla v den, kdy se konají třídní schůzky v jednotlivých třídách školy, a to nejméně jedenkrát ročně.
3.    Schůze spolku rozhoduje o zásadních otázkách spolku, a to zejména:
3.1.    schvaluje plán činnosti spolku na příslušný rok,
3.2.    schvaluje rozpočet spolku na příslušný rok a závěrečnou zprávu o jeho plnění,
3.3.    volí ze svého středu členy výboru spolku a odvolává je, k odvolání je třeba nadpoloviční většiny všech delegátů tříd,
3.4.    rozhoduje o rozpuštění spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem,
3.5.    schvaluje změny a doplňky stanov sdružení,
3.6.    rozhoduje o všech ostatních věcech, které si k rozhodnutí vyhradí.
4.    Schůze spolku smí hlasovat i o bodech, jejichž zařazení do programu je schváleno dodatečně přímo na schůzi spolku. K zařazení je třeba nadpoloviční většiny všech delegátů tříd.
5.    Schůzi spolku svolává výbor spolku dle potřeby, ale nejméně jedenkrát ve školním roce. O konání schůze spolku musí být všichni členové vyrozuměni alespoň 14 dní před jejím konáním, a to vyvěšením písemné pozvánky na internetových stránkách spolku, popř. i prostřednictvím kontaktního deníku žáka apod. V pozvánce musí být uvedeno datum, hodina, místo a navržený program schůze spolku. Výbor spolku je povinen do 4 týdnů svolat schůzi spolku, požádá-li o to alespoň třetina delegátů tříd, a to tak, aby se schůze spolku konala nejpozději do 6 týdnů od předání žádosti kterémukoli členu výboru spolku. Pokud výbor spolku v uvedené lhůtě schůzi spolku nesvolá, může ji třetina delegátů tříd svolat sama.
6.    Schůze spolku je usnášeníschopná při jakémkoli počtu přítomných delegátů tříd.
7.    Dokumenty a návrhy předložené schůzi spolku jsou schváleny, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů tříd.
8.    O jednání schůze spolku se pořizuje zápis, který podepisuje předseda výboru spolku. Zápis se doručuje delegátům tříd a řediteli školy.

B. Delegáti tříd. Třídní schůzka členů.
1.    Třídní schůzka členů (dále jen „schůzka“) je shromáždění všech členů spolku; příslušejících k jednotlivé školní třídě. Členové spolku, kteří nejsou rodiči žáků, přísluší ve smyslu těchto stanov k samostatné školní třídě.
2.    Schůzka volí a odvolává delegáty třídy pro účast na schůzích spolku. Počet delegátů třídy je maximálně tři. Delegáti třídy mohou být odvoláni na návrh jakéhokoli člena příslušejícího k dané třídě; k odvolání je třeba nadpoloviční většiny všech členů spolku příslušejících k dané třídě.
3.    Funkční období delegátů třídy je jeden rok.
4.    Delegáti třídy zejména:
4.1.    přijímají od ostatních členů, popř. i rodičů-nečlenů, návrhy, podněty, stížnosti, připomínky apod. a předávají je k projednání výboru spolku, popř. schůzi spolku;
4.2.    na schůzkách průběžně informují členy o činnosti a rozhodnutích výboru spolku, o průběhu a závěrech vyřizování jejich námětů, stížností, připomínek apod.;
4.3.    zajišťují vybírání členských příspěvků a jejich evidenci.
5.    Třídní schůzka členů je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu přítomných členů spolku příslušejících k jednotlivé třídě a její rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj prostá většina přítomných členů spolku.

C. Výbor spolku
1.    Výbor spolku je nejvyšším výkonným orgánem spolku.
2.    Tvoří ho pět členů.
3.    V čele výboru spolku je předseda, kterého volí výbor spolku ze svého středu na tři roky. Předsedu zastupuje místopředseda, kterého volí výbor spolku ze svého středu na tři roky.
4.    Výbor ze svého středu volí hospodářku, jejíž funkční období je tři roky.
5.    Jednání výboru se koná dle potřeby a svolává ho předseda nebo místopředseda.
6.    Výbor spolku je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů a její rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj prostá většina přítomných členů.
7.    O jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisuje předseda výboru, popř. místopředseda.
8.    Výbor spolku je oprávněn:
8.1.    rozhodovat o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny schůzi spolku nebo jiným orgánům spolku,
8.2.    rozhodovat o konkrétních směrech činnosti a úkolech spolku, navrhovat koncepci rozvoje, zásady hospodaření, včetně použití peněžních a jiných prostředků.
9.    Výbor spolku je povinen:
9.1.    navrhovat pravidla vnitřního řízení a organizace práce spolku,
9.2.    zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,
9.3.    zajišťovat vypracování roční účetní závěrky,
9.4.    zajišťovat svolání schůze spolku minimálně jednou za rok,
9.5.    oznamovat registračnímu orgánu změny stanov schválené schůzí spolku.
10.     Spolek zastupuje navenek předseda, místopředseda a hospodářka, a to tak, že předseda a místopředseda mohou jednat samostatně, hospodářka společně s předsedou nebo místopředsedou.
 

VI.
Zásady hospodaření

1.    Spolek získává prostředky ke své činnosti zejména z členských příspěvků ve výši schválené výborem spolku. Jinými zdroji příjmů spolku mohou být výnosy z akcí pořádaných spolkem, dary, výnosy z majetku spolku, jeho dalších podnikatelských aktivit apod.
2.    Spolek hospodaří se svými prostředky v souladu s předpisy upravujícími hospodaření právnických osob formy spolek, s právními předpisy upravujícími vedení účetnictví a se zásadami hospodaření, které jsou po schválení schůzí spolku závazným interním předpisem.
3.    Prostředky, věci nebo práva jsou vždy účelově vázány v souladu s cíli spolku. Bližší konkretizace účelu použití těchto prostředků bude uvedena většinou v rámcové nebo dílčí písemné dohodě mezi spolkem a nabyvatelem prostředků, zpravidla školou, kde budou dále upřesněny podmínky jejich čerpání. V případě nedodržení účelu použití prostředků nebo podmínek čerpání je spolek oprávněn požadovat jejich vrácení nebo náhradu. Za jejich vrácení odpovídá výbor spolku, pokud vyslovil souhlas s jejich výplatou.
4.    Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu, sestaveného výborem spolku a schváleného schůzí spolku.
5.    V případě zániku spolku dobrovolným rozpuštěním nebo rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu připadá likvidační zůstatek majetku spolku škole. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí schůze spolku, dále pak v případech stanovených občanským zákoníkem.
 

VII.
Závěrečná ustanovení

1.    Pokud nebylo v těchto stanovách výslovně uvedeno jinak, platí v ostatním příslušná ustanovení občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
 

Tyto stanovy byly schváleny schůzí spolku dne 29. 9. 2015.