Zápis ze schůze sdružení 12. září 2013 od 18 hodin v jídelně KZŠ UB

06.01.2014 05:56

Přítomni: 14 delegátů tříd, 16 dalších členů sdružení, viz prezenční listina

Program:

1. Zpráva o činnosti

Úvodem oznámil dosavadní předseda sdružení Aleš Cimala, že se na dnešním jednání rady vzdal této funkce, rada zvolila novou předsedkyní sdružení Markétu Mentzlovou.

Aleš Cimala poté přečetl zprávu o činnosti sdružení za minulé období:

Zpráva o činnosti od minulé schůze sdružení

 • 10.1.2013 – první schůze sdružení, zvolena rada, stanoveny příspěvky
 • přihlásilo se zatím 108 členů, z toho 5 „nerodičů“
 • rada SDS se podle potřeby několikrát sešla + e-mailová korespondence
 • založeny internetové stránky sdružení
 • založen bankovní účet u Fio banky
 • vybrány členské příspěvky (viz zpráva o hospodaření)
 • 7.3.2013 „seznamovací“ schůzka s vedením školy
 • 13.3.2013 schůzka rady SDS a ŠR se zástupci zřizovatele (na žádost zřizovatele – chtěli znát názory na možná řešení umístění školy)
 • 7.5.2013 schůzka rady SDS se ŠR, tlumočili jsme různé připomínky rodičů
 • 25.5.2013 Přátelské setkání v klášterní zahradě – rodiče, žáci, učitelé; přitom setkání se zástupci žákovského parlamentu – stížnost na výuku angličtiny na 2. st.
 • průběžně poskytovány drobné finanční příspěvky škole, viz zpráva o hospodaření

2. Zpráva o hospodaření

Hospodářka sdružení Marie Rožková seznámila schůzi s dosavadním hospodařením sdružení.

Hospodaření za období 1. 1. - 31. 8. 2013  
   
Sdružení sv. Dominika Savia při Katolické základní škole v Uherském Brodě  
IČ: 0022739891  
Masarykovo nám. 68  
688 01  Uherský Brod  
   
Příjmy a výdaje za období 1. 1. - 31. 8. 2013  
Příjmy
Příspěvky od rodičů (členů i dárců) 43 800,00
Příspěvky od ostatních členů 300,00
Příjmy celkem 44 100,00
Výdaje
Dar škole – plavání 1. třída 1 400,00
Noc s Andersenem 1 293,00
Dar škole – zmrzlina 860,00
Odměny pro děti, tácky, kelímky 950,00
Výdaje celkem 4 503,00
   
Rozdíl nevyčerpaných příspěvků 39 597,00
   
   
Stav finančních prostředků k 31. 8. 2013  
   
Peníze v hotovosti
Počáteční stav k 1. 1. 2013 0,00
Příjmy 0,00
Výdaje 0,00
Zůstatek k 31. 8. 2013 0,00
   
Peníze na běžném účtu
Počáteční stav k 1. 1. 2013 0,00
Příjmy 44 100,00
Výdaje 4 503,00
Zůstatek k 31. 8. 2013 39 597,00
   

3. Volby do ŠR: zástupce do přípravného výboru, společní kandidáti do ŠR

Jako člen přípravného výboru pro volby školské rady se za rodiče nabídla Jarmila Škrdlíková. Schůze sdružení se shodla, že sdružení jako kandidáta na člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků navrhne Aleše Cimalu.

 

4. Debata o finanční podpoře činnosti školy (na co chceme přispívat: drobné občerstvení, vybavení školy, plavání a lyžařský výcvik, soutěže, jiné – např. výměnné pobyty?; komu chceme přispívat: všem bez rozdílu, nebo jen dětem platících rodičů?)

Schůze sdružení stanovila priority využití peněz sdružení v tomto pořadí:

 1. vybavení školy
 2. příspěvek na dopravu na lyžařský výcvik
 3. podpora výuky jazyků
 4. tvorba rezerv
 5. knižní odměny žákům za soutěže apod.
 6. v rozumné míře příspěvek na zdravé občerstvení při akcích školy

V diskusi bylo také navrženo, aby sdružení získávalo peníze i jinak než výběrem členských příspěvků.

 

5. Debata o činnosti sdružení a plán činnosti na následující rok

Schůze sdružení schválila plán činnosti na následující období:

- propagace KZŠ

- setkávání rady sdružení s vedením školy min. 1x za pololetí

- setkávání rady sdružení se školskou radou, žákovským parlamentem

- větší zapojení rodičů do akcí školy

- na jaře opět uspořádat „Přátelské setkání“

 

6. Výše členských příspěvků na školní rok 2013/14, termín splatnosti

Schůze sdružení schválila výši členských příspěvků ve výši 300 Kč na školní rok a žáka; rodiny, které mají v KZŠ více než dvě děti, budou platit pouze za dvě z nich; lhůta pro zaplacení příspěvků za školní rok 2013-14 je do 30.11.2013.

 

7. Debata na téma "Čím by se KZŠ měla odlišovat od ostatních základních škol v UB, aby mělo více rodičů zájem nechávat své děti vzdělávat a vychovávat právě v KZŠ?"

Z časových důvodů neprojednáno, na toto téma bude upořádána e-mailová anketa.

 

8. Změny stanov

Žádné návrhy změn.

 

9. Dotazy na členy rady SDS, připomínky k činnosti…

Nebyly žádné dotazy.

 

10. Další témata, která navrhnou k projednání členové sdružení

Nebyly navrženy žádné další body jednání.

 

11. Dotazy na p. učitele pověřeného řízením školy

P. učitel Slinták pověřený řízením školy odpověděl na četné dotazy přítomných členů sdružení.

 

Zapsal: Aleš Cimala