Zápis ze schůze sdružení dne 29. září 2015 od 17 hodin v jídelně KZŠ UB

16.11.2015 08:51

ZÁPIS ZE SCHŮZE SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA SÁVIA PŘI KZŠ V UH. BRODĚ 29. 9. 2015

Přítomni: 7 delegátů tříd, 6 členů - rodičů, viz prezenční listina a host: Ivo Ertl, ředitel školy

Program:

  1. Změna názvu sdružení

Předsedkyně pí Rožková informovala přítomné, že v ohledem na NOZ je třeba změnit název sdružení. Po kratší diskusi byl přijat návrh: Spolek rodičů a přátel Katolické základní školy v Uherském Brodě.

 

Hlasování: pro 7/ proti 0 – 100 % schváleno

 

V této souvislosti musí být změněn mail spolku a jeho webové stránky. Zajistí p. Kopunec.

  1. Změna stanov

S ohledem na změnu názvu byla navržena též změna stanov. Slovo „sdružení“ se nahrazuje slovem „spolek“. Slovo „rada“ se nahrazuje slovem „výbor“. Současně dochází ke změně funkčního období výboru, předsedy a místopředsedy spolku z 1 na 3 roky. Spolek zastupuje navenek předseda, místopředseda a hospodářka, a to tak, že předseda a místopředseda mohou jednat samostatně, hospodářka společně s předsedou nebo místopředsedou. Z textu se vypouští oddíl D. Předseda a článek VI. Soudní ochrana.

Hlasování: pro 7/ proti 0 – 100 % schváleno

  1. Volba nového výboru spolku

Z funkce členů výboru odstoupili: p. Aleš Cimala a pí Marcela Šobáňová.

Byl zvolen (pro 7/ proti 0 – 100 % schváleno) nový výbor spolku ve složení:

Marie Rožková

Markéta Mentzlová

Radim Kopunec

Miroslava Robová

Eva Němečková

 

  1. Činnost spolku a plán činnosti na rok 2015/2016

Drakiáda - KZŠ žádala o pomoc při tradiční Drakiádě, protože CPR se nemůže účastnit - přihlásili se pí Kučerova a pí Lukášova.

 

Křížalování - vzhledem k nedostatečnému zázemí v budově KZŠ se letos konat nebude. V příštím roce by se mělo jednat o akci pro 5. ročníky jako „rozloučení s prvním stupněm“ a mělo by probíhat na zajištěné chalupě, aby děti mohly vyzkoušet všechny možné způsoby zpracování jablek (sušení, pečení, moštování…)

 

Kateřinský jarmark - 27.- 28.11.2015 spolek bude mít společný stánek se školou. Spolek zde bude prezentovat svou činnost a prodávat „brodský betlém“ jehož zhotovení zajistila pí Rožková (viz bod 7). Bude třeba zajistit prodejce. Propagaci (zejm. články do periodik) zajistí pí Mentzlová.

 

        Zahradní slavnost - přesný termín i místo bude upřesněno v lednu 2016

 

  1. Zpráva o hospodaření

Paní Rožková přednesla podrobnou zprávu o příjmech a výdajích za předchozí rok. V písemné podobě bude uveřejněno na nových webových stránkách spolku.

 

  1. Členské příspěvky a finanční podpora spolku škole

Výše členských příspěvků zůstává pro rok 2015/2016 v nezměněné výši. Předsedkyně spolku v nejbližším možném termínu předá škole podklady pro členy - rodiče.

Nad rámec stabilní podpory škole ve formě příspěvků na lyžařský výcvik, plavání, odměny na soutěže a mikulášskou nadílku apod. se delegáti rozhodli podpořit:

Koupě dataprojektoru na 2. stupeň - 9 000,-

Koupě elektrického klavíru na 1. stupeň - 15 000,-

Podpora rodilého mluvčího na 2. stupeň - 8 000,-

Příspěvek 1000,- na každou třídu 1. stupně (5000,-) - vybavení na přestávky (hry…)

 

  1. Uherskobrodský betlém

Paní Rožková prezentovala přítomným návrh papírového betlému s tematikou Uherského Brodu a KZŠ, resp. spolku. Betlém se bude prodávat v rámci Kateřinského jarmarku, v prodejně Gloria, prezentace zajištěna v UB zpravodaji, farních listech (pí Mentzlová). Bude nabízen podnikatelským subjektům, spolkům podporujícím tradice města… Výtěžek (79,-/kus) půjde na účet spolku a bude sloužit k podpoře školy (nejspíše šatní skříňky).

 

Zapsala: Markéta Mentzlová