Zápis ze schůze sdružení 7. ledna 2014 od 17.30 hodin v jídelně KZŠ UB

09.01.2014 14:07

Přítomni: 10 delegátů tříd, viz prezenční listina, a host: Ivo Ertl, ředitel školy

Program:

1. Volba nové rady sdružení

Vzhledem k tomu, že současné radě sdružení vyprší v lednu jednoletý mandát, bylo třeba zvolit radu novou. Volbou jsou, dle stanov, pověřeni delegáti – zástupci – jednotlivých tříd.

Z deseti navržených kandidátů bylo zvoleno pět členů nové rady:

 • Aleš Cimala
 • Radim Kopunec
 • Markéta Mentzlová
 • Marie Rožková
 • Věra Skopalová

Členové rady na nejbližší schůzi ze svého středu zvolí předsedu.

 

2. Diskuse

Během diskuse byla projednána tato témata a přijata následující usnesení:

 • Seznam priorit školy. V souladu s debatou o finanční podpoře školy na předchozí schůzi sdružení byl pan ředitel Ivo Ertl požádán, aby do příštího zasedání rady sdružení (termín bude teprve určen), vypracoval seznam požadavků školy spolu s krátkým zdůvodněním a předpokládanými náklady. Tento seznam bude zveřejněn na webových stránkách sdružení (příp. i školy) a bude použit také při oslovování případných sponzorů a dárců.
 • Členské příspěvky „nerodičů“. Vzhledem k tomu, že členy našeho sdružení mohou být (a jsou) i lidé, kteří v KZŠ nemají žádné dítě, rozhodla rada sdružení o výši jejich členských příspěvků v hodnotě 300,–/školní rok/člen. Nyní rada žádá schůzi sdružení o schválení této částky.        
  Usnesení: Schůze rodičů s výší souhlasí.
 • Příspěvky sdružení poskytované škole pro žáky – děti nečlenů, resp. neplatičů (nečlen sdružení může uhradit příslušnou částku 300/školní rok/dítě, max. 600,–, na účet sdružení jako DAR). Po krátké diskusi bylo přijato usnesení:
  Věcné přípěvky určené a předávané přímo dítěti (např. mikulášské balíčky, odměny v soutěžích atp.), kde se nepředpokládá vyšší finanční náročnost, budou poskytovány všem dětem bez rozdílu. Příspěvky sloužící ke snížení ceny akce pořádané školou/sdružením (např. lyžařský výcvik, plavecký kurz atp.) obdrží pouze děti, za něž byly členské přípěvky (i ve formě daru u nečlenů) uhrazeny. Ti, kteří příslušnou částku (ať už jako členský příspěvek nebo jako dar) nezaplatí, budou náklady na akce hradit v plné výši.
  Pokud někomu nevyhovuje bezhotovostní platba na účet, může částku uhradit v hotovosti třídní učitelce nebo se na podobném postupu domluvit s hospodářskou sdružení pí Rožkovou.
 • Název sdružení. Vzhledem k tomu, že se vyskytly nejasnosti ohledně názvu sdružení, ze kterého není jasné, že se jedná zejména o sdružení rodičů, bylo radě uloženo (v návaznosti na změny v novém občanském zákoníku) zajistit změnu názvu a jeho zjednodušení.
 • Zvýšení informovanosti. Aby byla ještě posílena informovanost rodičů, resp. členů, o činnosti sdružení, bylo rozhodnuto, že delegáti přečtou vždy na nejbližší třídní schůzce zápis z poslední schůze sdružení. Zároveň bude tento zápis v nejbližším možném termínu vyvěšen na webových stránkách sdružení, příp. na nástěnce v obou budovách školy.
  V souvislosti s tím sdružení žádá ochotného člověka, který by se věnoval administrování webových stránek sdružení (zejména jde o umísťování dokumentů atp.).
 • Přátelské setkání/školní zahradní slavnost. Po loňském „nultém“ ročníku setkání rodičů, žáků, ale i učitelů a příznivců KZŠ v zahradě kláštera dominikánů v Uherském Brodě (viz článek na https://sdruzeni-sv-dominika-savia.webnode.cz/ ) bylo rozhodnuto, že v této akci bude sdružení v užší součinnosti se školou pokračovat. Schůze uložila radě sdružení, aby po konzultaci s panem ředitelem zvolila termín této akce a cca dva měsíce před konáním svolala schůzku organizačního týmu. Vzhledem ke zkušenostem z minulého roku žádáme už nyní členy sdružení, aby nabídli svou pomocnou ruku a do organizačního týmu se přihlásili (mail: sds-kzs-ub@centrum.cz nebo přímo v KZŠ nejlépe u p. ředitele).

Zapsala: Markéta Mentzlová