2013

Zpráva o hospodaření

 

Hospodaření za období 1. 1. - 31. 8. 2013  
   
Sdružení sv. Dominika Savia při Katolické základní škole v Uherském Brodě  
IČ: 0022739891  
Masarykovo nám. 68  
688 01  Uherský Brod  
   
Příjmy a výdaje za období 1. 1. - 31. 8. 2013  
Příjmy
Příspěvky od rodičů (členů i dárců) 43 800,00
Příspěvky od ostatních členů 300,00
Příjmy celkem 44 100,00
Výdaje
Dar škole – plavání 1. třída 1 400,00
Noc s Andersenem 1 293,00
Dar škole – zmrzlina 860,00
Odměny pro děti, tácky, kelímky 950,00
Výdaje celkem 4 503,00
   
Rozdíl nevyčerpaných příspěvků 39 597,00
   
   
Stav finančních prostředků k 31. 8. 2013  
   
Peníze v hotovosti
Počáteční stav k 1. 1. 2013 0,00
Příjmy 0,00
Výdaje 0,00
Zůstatek k 31. 8. 2013 0,00
   
Peníze na běžném účtu
Počáteční stav k 1. 1. 2013 0,00
Příjmy 44 100,00
Výdaje 4 503,00
Zůstatek k 31. 8. 2013 39 597,00